บรรพชาอุปสมบทอาจารย์กฤษณะภูสิทธ์อุดม

 วันที่ 16 กันยายน 2564