ไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ รุ่งโรจฟาร์ม จังหวัดอยุธยา 20 ธันวาคม 2563

โรงทานแจกข้าวสารอาหารแห้งสู้ภับโควิด2019 

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563