ต้องจุดธูปจุดเทียนหรือไม่เพราะแพ้ฝุ่น

      การปฏิบัติ เพื่อให้ “จิตละวาง” เพื่อให้จิตหลุดพ้น เพื่อเข้าใจเข้าถึงทุกข์ ให้เน้นในเรื่องของการละวาง อย่าไปเครียด อย่าไปยึดถือในเรื่องของวัตถุ ไม่มีความจำเป็นต้องจุดธูปหรือจุดเทียน

      หากเราไม่สะดวกเช่น เราอยู่ในหอพัก เราอยู่ในคอนโด ไม่ได้อยู่เป็นบ้านจัดสรร แต่จิตเราเป็นกุศลที่อยากจะตั้งใจสวดมนต์อยากจะตั้งใจบูชาสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าไม่มีความจำเป็นต้องจุดเทียนจุดธูป

      เมื่อไม่ได้จุด ก็ไม่ต้องไปคิด ติดอยู่ในใจว่าจะไม่ถูกต้องจะไม่ครบถ้วน เทวดาจะรับรู้ไหม ครูบาอาจารย์จะรับรู้หรือเปล่า ทุกอย่างอยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าจิตมีพลังมีสมาธิถึงทันที

      ยกตัวอย่าง พระอาจารย์พินทุ มหาปัญโญ เคยกล่าวไว้ว่าให้นึกถึงพระในสมัยโบราณที่ท่านอยู่ในป่าธุดงค์อยู่ ในป่า ในเขา ในถ้ำ ไม่มีธูป ไม่มีเทียน แต่ท่านก็สามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้

      ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ธูปหรือใช้เทียนฉะนั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายการฝึกจิต ฝึกเพื่อให้ “ละวาง” อย่าไปยึดถือตามคำบอกเล่าอย่าคิดว่าต้องทำแบบนั้นต้องมีแบบนี้ต้องเป็นขั้นตอนให้เราเครียดจนเกินไปครับ