นวโลกุตระ

(ดวงตาศักดิ์สิทธิ์ ดวงตาแห่งปัญญาของจักรวาล)