บทคาถามหาเมตตาใหญ่


เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เช

ตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ ตัตระ โข ภะคะวา ภิกขู อา

มันเตสิ ภิกขะโวติฯ ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะวะโต ปัจจัสโสสุง ฯ ภะคะวา

 

เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ

ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ

ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา ฯ

 

กะตะเม เอกาทะสะ ฯ สุขัง สุปะติ สุขัง ปะฏิพุชฌะติ นะ ปา

ปะกัง สุปินัง ปัสสะติ,มะนุสสานัง ปิโย โหติ,อะมะนุสสานัง

ปิโย โหติ,เทวะตา รักขันติ,นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง

วา กะมะติ,ตุวิฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ,มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ,

อะสัมมุฬโห กาลัง กะโรติ,อุตตะริง อัปปะฏิวิชฌันโต พรหมะโลกู

ปะโค โหติ ฯ

 

เมตตายะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตา

ยะ ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ สุสะมารัทธายะ

อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา ฯอัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจ

โตวิมุตติ ฯ อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ อัตถิ ทิสา ผะ

ระณา เมตตาเจโวิมุตติ ฯกะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจ

โตวิมุตติ ฯ กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ กะ

ตีหากาเรหิ ทิสาผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ

 

ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ สัตตะหากา

เรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะ

ระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ

 

กะตะเมหิ ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ