บทคำอาราธนาศีล 5


มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะณัตถายะ

ติสะระเณ นะสะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะณะถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะณะถายะ

ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ ศีลานิยาจามะ