บทธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง


เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา, พาราณะสิยัง วิหะระ
ติ, อิสิปะ

ตะเน มิคะทาเย ตัตระโข

     

ภะคะวา ปัญจะวัคคิเย ภิกขู อามันเตสิฯ เทวเม ภิกขะเว อันตา

ปัพพะชิเตนะ นะ เสวิตัพพา, โย จายัง กาเมสุ กามะสุขัลลิกานุโยโค,

หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโต โย จายัง

อัตตะกิละมะถานุโยโค, ทุกโข อะนะริโย อะนัตถะสัญหิโตฯ

ทรงแสดงทางสายกลางคืออริยสัจ

เอเต เต ภิกขะเว อุโภ อันเต อะนุปะคัมมะ, มัชฌิมา ปะฏิปะ

ทา ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะ

สะมายะอะภิญญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติฯ

กะตะมา จะ สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ

อะภิสัมพุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญา

ยะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโค. เสยยะถีทังฯ สัมมาทิฏฐิ

สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว, สัมมาวา

ยาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิฯ

อะยัง โข สา ภิกขะเว มัชฌิมา ปะฏิปะทา ตะถาคะเตนะ อะภิ

สัมพุทธา, จักขุกะระณี ญาณะกะระณี อุปะสะมายะ อะภิญญายะ สัม

โพธายะ นิพพานายะ สังวัตตะติ ฯ

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขา อะริยัะสัจจังฯ ชาติปิ ทุกขา

ชะราปิ ทุกขา มะระณัมปิ ทุกขัง, โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุ

ปายาสาปิ ทุกขา, อัปปิเยหิ สัมปะโยโค ทุกโข ปิเยหิ วิปปะโยโค

ทุกโข ยัมปิจฉัง นะ ละภะติ ตัมปิ ทุกขัง สังขิตเตนะ ปัญจุปาทานัก

ขันธา ทุกขาฯ

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะสะมุมะโย อะริยะสัจจังฯ ยายัง

ตัณหา โปโนพภะวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตราภิ นันทินี

ฯ เสยยะถีทังฯ กามะตัณหา ภะวะตัณหา วิภะวะตัณหาฯ

อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง. โย ตัส

สาเยวะ ตัณหายะ อะเสสะวิราคะนิโรโธ จาโค ปะฏินิสสัคโค มุตติ

อะนาละโยฯ อิทังโข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริ

ยะสัจจังฯ อะยะเมวะ อะริโย อัฏฐังคิโก มัคโคฯ เสยยะถีทังฯ

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป, สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชี

โว, สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิฯ

กิจในอริยสัจ

อิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ

ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุ

ทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญเญยยันติ เม

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญานัง อุทะ

ปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

ตัง โข ปะนิทัง ทุกขัง อะริยะสัจจัง ปะริญญาตันติ เม ภิกขะเว,

ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ

ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

อิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ

อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุ

ทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

ตัง โข ปะ นิทัง ทุกขะสะมุทมะโย อะริยะสัจจัง ปะหาตัพพัน

ติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง

อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

ตัง โข ปะ นิทัง ทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจัง ปะหีนันติ เม

ภิกขะเว ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะ

ปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

อิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะ

นุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ

วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิ ฯ

ตัง โข ปะ นิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจจิกาตัพพันติ

เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุ

ทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

ตัง โข ปะ นิทัง ทุกขะนิโรโธ อะริยะสัจจัง สัจจิกะตันติ เม

ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะ

ปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

อิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะสัจจันติ เม

ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุ เตสุ ธัมเมสุ, จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุ

ทะปาทิ ปัญญา อุปาทิ วิชชา อุทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

ตัง โข ปะ นิทัง ทุกขะนิโรธะคามินี ปะฏิปะทา อะริยะ

สัจจัง ภาเวตัพพันติ เม ภิกขะเว, ปุพเพ อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ,

จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง อุทะปาทิ ปัญญา อุทะปาทิ วิชชา อุ

ทะปาทิ อาโลโก อุทะปาทิฯ

 

เหตุที่ทำให้กล้าประกาศตนว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ยาวะกีวัญจะ เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ, เอวันติ

ปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง นะ สุวิสุทธัง

อะโหสิฯ

 

เนวะ ตาวาหัง ภิกขะเว สะเทวะกะ โลเก สะมาระเก สะพรัห

มะเก, สัสสมะณะ พราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะ

นุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง

 

ยะโต จะ โข เม ภิกขะเว อิเมสุ จะตูสุ อะริยะสัจเจสุ, เอวันติ

ปะริวัฏฏัง ทวาทะสาการัง ยะถาภูตัง ญาณะทัสสะนัง สุวิสุทธัง

อะโหสิฯ

 

อะถาหัง ภิกขะเว สะเทวะเก โลเก สะมาระเกสะพรัหมะเก,

สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ, อะนุต

ตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทโธ ปัจจัญญาสิงฯ

 

ญาณัญจะ ปะนะ เม ทัสสะนัง อุทะปาทิ, อะกุปปา เม วิมุตติ,

อะยะมันติมา ชาติ, นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ,

อิทะมะโว จะ ภะคะวาฯ อัตตะมะนา ปัญจะวัคคิยา ภิกขู ภะคะวะโต

ภาสิตัง อะภินันทุงฯ

 

อิมัสมิญจะ ปะนะ เวยยากะระณัสมิง ภัญญะมาเน,

อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ วิระชัง วีตะมะลัง ธัมมะจักขุง อุทะปาทิ,

ยังกิญจิ สุมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมันติ.

 

ไตรโลกสะท้านแผ่นดินสะเทือน

 

ปะวัตติเต จะ ภะคะวะตา ธัมมะจักเก, ภุมมา เทวา สัททะมะ

นุสสาเวสุง, เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย

อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง,

 

อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ วา

มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติฯ

 

(เทวดาชั้นที่ 1) ภุมมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา, จาตุมมะหาราชิกา เท

วา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ จาตุมมะหาราชิกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา,

 

(ชั้น 2) ตาวะติงสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ตาวะติงสานัง เท

วานัง สัททัง สุตวา,

 

(ชั้น 3) ยามา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ยามานัง เทวานัง สัททัง

สุตวา,

 

(ชั้น 4) ตุสิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ตุสิตานัง เทวานัง สัททัง

สุตวา,

 

(ชั้น 5) นิมมานะระตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ นิมมานะระตีนัง

เทวานัง สัททัง สุตวา,

 

(ชั้น 6) ปะระนิมมิตะวะสะวัตตี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ปะ

ระนิมมิตะวะสะวัตตีนัง เทวานัง สัททัง สุตวา,

 

(ปฐม 1) พรัหมะปาริสัชชา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ พรัหมะ

ปะริสัชชานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(ปฐม 2) พรัหมะปะโรหิตา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ พรัห

มะปะโรหิตานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(ปฐม 3) มะหาพรัหมา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ มะหา

พรัหมานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(ทุติย 1) ปะริตตาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ปะริตตา

ภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(ทุติย 2) อัปปะมาณาภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ

อัปปะมาณาภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(ทุติย 3) อาภัสสะรา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุง ฯ อาภัส

สะรานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(ตติย 1) ปะริตตะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ ปะริตตะ

สุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(ตติย 2) อัปปะมาณะสุภา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ อัป

ปะมาณะสุภานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(ตติย 3) สุภะกิณหะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ สุภะกิณ

หะกานัง เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(จจุตถ) เวหัปผะลา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ เวหัปผะลานัง

เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(สุทธาวาสภูมิที่ 1) อะวิหา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ อะวิหานัง

เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(สุทธาวาสภูมิที่ 2) อะตัปปา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ อะตัปปานัง

เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(สุทธาวาสภูมิที่ 3) สุทัสสา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ สุทัสสานัง

เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(สุทธาวาสภูมิ 4) สุทัสสี เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ สุทัสสีนัง

เทวานัง สัททัง สุตวา

 

(สุทธาวาสภูมิ 5) อะกะนิฏฐะกา เทวา สัททะมะนุสสาเวสุงฯ

เอตัมภะคะวะตา พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย อะนุตตะรัง

ธัมมะจักกัง ปะวัตติตัง,

 

อัปปะฏิวัตติยัง สะมะเณนะ วา พราหมะเณนะ วา เทเวนะ

วา มาเรนะ วา พรัหมุนา วา เกนะจิ วา โลกัสมินติฯ

 

อิติหะ เตนะ ขะเณนะ เตนะ มุหุตเตนะ, ยาวะ พรัหมะโลกา

สัทโท อัพภคคัจฉิฯ

 

อะยันจะ ทะสะสะหัสสี โลกะธาตุ, สังกัมปิ สัมปะกัมปิ สัมปะเวธิฯ

อัปปะมาโณ จะ โอฬาโร โอภาโส โลเก ปาตุระโหสิ, อะติกกัมเมวะ

เทวานัง เทวานุภาวัง ฯ

 

อะถะโข ภะคะวา อุทานัง อุทาเนสิ อัญญาสิ วะตะ โภ

โกณฑัญโญ, อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑัญโญติฯ

 

อิติหิทัง อายัสมะโต โกณฑัญญัสสะ, อัญญาโกณฑัญโญ

เตววะนามัง ………อะโหสีติฯ