บทสมาทานศีลห้า

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจาก

การฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช่ให้ผู้อื่นฆ่า

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการลัก, ฉ้อ, โกง

ของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช่ให้ผู้อื่นลัก, ฉ้อ, โกง

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดเท็จ

ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มสุรา เมรัย เครื่อง

ดองของทำใจให้คลั่งไคล้ต่างๆ ยาเสพติดทั้งหลาย

ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล 5 อันประกอบด้วยองค์ 5 ปรพการแล้วดังนี้