บทสมาทานศีลห้า


ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิฉาจารา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อิมานิ ปัญจะสิกขา ปะทานิสมาทิยามิ ( 3 จบ )