บทสวดการกราบพระ 5 ครั้ง

นมัสการพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ไหว้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

ไหว้พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า

ไหว้คุณบิดามารดา

ไหว้ครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้