บทสวดการกราบพระ 5 ครั้ง

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ

(กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะต ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ

(กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

(กราบ)

มาตาปิตุคุณัง อะหังวันทามิ

(กราบ)

คะรุปัชฌายา จริยะคุณัง อะหังวันทามิ

(กราบ)