บทสวดชัยมงคลคาถา

คาถาแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ มงคลคาถาที่ใช้สวดเพื่อป้องกันภัยและเอาชนะอุปัทวันตราย

      พระจอมมุนีได้เอาชนะพระยามารผู้เนรมิตแขนมากตั้งพัน ถืออาวุธครบมือ ขี่ช้างครีเมขละมาพร้อมกับเหล่าเสนามารโห่ร้องกึกก้อง ด้วยวิธีอธิษฐานถึงทานบารมี เป็นต้น, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯอนึ่งพระจอมมุนี ได้เอาชนะยักษ์ชื่อ อาฬวกะ ผู้มีจิตหยาบกระด้าง ผู้ไม่มีความอดทน มีความพิลึกน่ากลัวกว่าพระยามาร ซึ่งได้เข้ามาต่อสู่ จนตลอดคืนยันรุ่ง ด้วยวิธีทรมานอันดี คือ ขันติความอดทน, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

      พระจอมมุนีได้เอาชนะช้างตัวประเสริฐ ชื่อ นาฬาคิรี ที่เมายิ่งนัก และแสนจะดุร้ายประดุจไฟป่าและจักรวุธและสายฟ้า ด้วยวิธีรดลงด้วยน้ำ คือ ความมีพระทัยเมตตา, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

      พระจอมมุนี ทรงคิดจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ จึงได้เอาชนะโจรชื่อ องคุลิมาล ผู้แสนจะดุร้าย มีฝีมือ ถือดาบวิ่งไล่พระองค์สิ้นระยะทาง 3 โยชน์, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

      พระจอมมุนี ได้เอาชนะคำกล่าวใส่ร้ายของ นางจิญจมาณวิกา ซึ่งทำอาการเหมือนดั่งตั้งครรภ์ เพราะเอาท่อนไม้กลมผูกไว้ที่หน้าท้องด้วยวิธี ทรงสมาธิอันงาม คือ ความกระทำพระทัยให้ตั้งมั่นนิ่งงเฉย ในท่ามกลาง หมู่ชน, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

      พระจอมมุนี ผู้รุ่งเรืองด้วยแสงสว่าง คือ ปัญญา ได้เอาชนะ สัจจกะนิครนถ์ ผู้มีความคิดมุ่งหมายในอันจะละทิ้งความสัตย์ มีใจคิดจะยกถ้อยคำของตนให้สูงประดุจยกธง และมีใจมืดมนยิ่งนัก ด้วยการแสดงเทศนาให้ถูกใจ, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

      พระจอมมุนี ได้เอาชนะพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ ผู้มีความรู้ผิด มีฤทธิ์มาก ด้วยวิธีบอกอุบายให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชิโนรส แสดงฤทธิ์เนรมิตกายเป็นนาคราช ไปทรมานพญานาคราช ชื่อ นันโทปนันทะ นั้น, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

      พระจอมมุนี ได้เอาชนะพระพรหมผู้มีนามว่า ท้าวผกาพรหม ผู้มีฤทธิ์ คิดว่าตนเป็นผู้รุ่งเรืองด้วยคุณอันบริสุทธิ์ ผู้ถูกพญานาครัดมือไว้แน่น เพราะมีจิตคิดถือเอาความเห็นผิด ด้วยวิธีวางยา คือ ทรงแสดงเทศนาให้ถูกใจ, ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแด่ท่าน ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้นเถิดฯ

      บุคคลใดมีปัญญา ไม่เกียจคร้าน สวดและระลึกถึงพรุพุทธชัยมงคล 8 คาถาเหล่านี้ทุกๆวัน บุคคลนั้นจะพึงละความจัญไรอันตรายทั้งหลายทุกอย่างเสียได้ และเข้าถึงความหลุดพ้น คือพระนิพพานอันบรมสุข นั้นแลฯ

      พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พางของสัตว์ ทางประกอบแล้วด้วยพนะมหากรุณา บำเพ็ญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็มเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ถึงความตรัสรู้ชอบอันสูงสุด ด้วยการกล่าวคำสัตย์จริงนี้ ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเถิดฯ

      ขอท่านจงมีชัยชนะในมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนีทรงชนะมารที่โคนต้นโพธิ์ แล้วถึงความเป็นผู้เลิศในสรรพพุทธาภิเษก ทรงบันเทิงพระทัยอยู่บนบัลลังก์ที่มารไม่อาจจะผจญได้ เป็นจอมมหาปฐพี ทรงเพิ่มพูนความดีแก่เกล่าประยูรญาติศากยวงศ์ฉะนั้น เทอญ

      เวลาที่บุคคลและสัตว์ประพฤติดีประพฤติชอบ ชื่อว่าฤก์ดี มงคงดี สว่างดี รุ่งแจ้งดีและขณะดี ครู่ยามดี ชื่อว่าบูชาดีแล้ว ในผู้ประพฤติอย่างประเสริฐทั้งหลายกายกรรมอันเป็นมงคลสูงสุด วจีกรรมอันเป็นมงคลสูงสุด มะโนกรรมอันเป็นสูงสุดความปรารถนาอันตั้งไว้เพื่อสิ่งอันเป็นมงคลสูงสุด บุคคลและสัตว์ทั้งหลายทำกรรมอันเป็นมงคลสูงสุดย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็นมงคลสูงสุดแลฯ

      ขอให้ทุกสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวง จงมีแก่ท่านขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาท่าน ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ตลอดกาลทุกเมื่อเถิดฯอให้ทุกสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวง จงมีแก่ท่าน ขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาท่าน ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อเถิดฯ

      ขอให้ทุกสิ่งอันเป็นมงคลทั้งปวง จงมีแก่ท่าน ขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาท่าน ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อเถิดฯ

      ท่านชาย จงเป็นผู้มีประโยชน์ อันได้แล้ว ถึงแล้วซึ่งความสุข, เจริญในพระพุทธศาสนา ไม่มีโรค ถึงแล้วซึ่งความสุข, พร้อมกับด้วยญาติทั้งหลาย

      ท่านหญิง จงเป็นผู้มีประโยชน์ อันได้แล้ว ถึงแล้วซึ่งความสุข, เจริญในพระพุทธศาสนา,ไม่มีโรค ถึงแล้วซึ่งความสุข, พร้อมกับด้วยญาติทั้งหลาย

      ท่านทั้งหลาย ทั้งชายและหญิง, จงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้ว ถึงแล้วซึ่งความสุข, เจริญในพระพุทธศาสนา, ไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุข, พร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิง, จงรักษาศีลให้บริบูรณ์