บทสวดชัยมงคลคาถา


พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ 

 

มาราติเรกะมะภิยุช ฌิตะสัพ พะรัตติง

โฆรัมปะนา ฬะวะกะมัก ขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิฯ

 

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

 

อุกขิตตะขัคคะ มะติหัตถะ สุทารุณันตัง

ธาวันติโย ชะนะปะถัง คุลิมา ละวันตัง

อิทธีภิสัง ขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมัง คะลานิฯ

 

กัตวะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกา ยะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิฯ

 

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง

วาทาภิโร ปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิฯ

 

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเต ชะยะมังคะลานิฯ

 

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

พรหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมัง คะลานิฯ

 

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา

โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

 

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง

ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง,

เอเตนะ สัจจวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

 

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทวัฑฒะโน

เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ,

 

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง,

สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ,

ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิ

ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณัง

ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

 

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา,

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา,

สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเตฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา,

สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

 

โส อัตถะลัทโธ สุขิโต, วิรุฬโห พุทธะสาสะเน

อะโรโค สุขิโต โหหิ, สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ,

สา อัตถะลัทธา สุขิตา, วิรุฬหา พุทธะสาสะเน,

อะโรคา สุขิตา โหหิ, สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ,

เต อัตถะลัทธา สุขิตา, วิรุฬหา พุทธะสาสะเน,

อะโรคา สุขิตา โหถะ, สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ.