บทสวดชุมนุมเทวดา

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ

จันตะลิกเข วิมาเนทีเป รัฏเฐ

จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน

เคหะวัตถุมหิ เขตเต

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม

ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา

สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง

สาธะโว เม สุณันตุ

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัม มัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา