บทไตรสรณคมน์

ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก

ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก

แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถือเอา พระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก

แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถือเอา พระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก

แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก

แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถือเอา พระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก

แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถือเอา พระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก

( เมื่อพระสงฆ์ว่า ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง พึงรับพร้อมกันว่า

“อามะ ภันเต” ( แปลว่า ขอรับ เจ้าข้า ))