บรรพชาอุปสมบทพระถ้ำวัวแดง

 วันที่ 27 มีนาคม-1 เมษายน 2564