พะคาถาอาการวัตตาสูตร


อิติปิโส ภะคาวา อะระหัง

อิติปิโส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ

อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สุคะโต

อิติปิโส ภะคะวา โลกะวิทู

อิติปิโส ภะคะวา อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

อิติปิโส ภะคะวา สัตถาเทวะมะนุสสานัง

อิติปิโส ภะคะวา พุทโธ

อิติปิโส ภะคะวา ภะคะวาติ

 

อิติปิโส ภะคะวา อภินิหาระ ปาริมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อุฬารัชฌาสะยะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปะณิธานะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา มะหากะรุณา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปะโยคะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ยุติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ชุติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา คัพภะโอกกันติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา คัพภะฐิติ ปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา คัพภะวุฏฐานะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา คัพภะมะละวิระหิตะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อุตตะมะชาติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา คะติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อะภิรูปะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สุวะวัณณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา มะหาสิริ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อาโรหะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปะรินาหะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สุนิฏฐะ ปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา อะภิสัมโพธิ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สีละขันธะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สะมาธิขันธะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปัญญาขันธะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ทวัตติงสะมะหาปุริสะ

ลักขะณะปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา มะหาปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปุถุปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา หาสะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ชะวะนะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ติกขะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา นิพเพธิกะปัญยา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปัญจะจักขุ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อัฏฐาระสะพุทธะกะระ ปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา ทานะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สีละ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา เนกขัมมะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา วิริยะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ขันติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สัจจะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อะธิษฐานะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา เมตตา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อุเปกขา ปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา ทะสะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ทะสะอุปะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ทะสะปะระมัตถะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สะมะติงสะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ตังตังฌานะฌานังคะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อะภิญญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สะติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สะมาธิ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา วิมุตติ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา วิมุตติญาณะ ปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะวิปัสสะนาวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา มะโนมยิทธิวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อิทธิวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ทิพพะโสตะวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปะระจิตตะวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ทิพพะจักขุวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา จะระณะวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา วิชชาจะระณะธัมมะวิชชา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อะนุปุพพะวิหาระ ปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา ปะริญญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปะหานะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สัจฉิกิริยา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ภาวะนา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปะริญญา ปะหานะ สัจฉิกิริยา ภาวนะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา จะตุธัมมะสัจจะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปะฏิสัมภิทาญานะ ปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา โพธิปักขิยะธัมมะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สะติปัฏฐานะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สัมมัปปะธานะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อิทธิปาทะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อินทริยะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พะละปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา โพชฌังคะปัญญา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อัฏฐังคิกะมัคคะธัมมะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา มะหาปุริสะสัจฉิกิริยา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อะนาวะระณะวิโมกขะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัตตะผะละวิมุตติ ปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา ทะสะพะละญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ฐานาฐานะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา กัมมะวิปากะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สัพพัตถะคามินีปะฏิปะทา ปาระมิสัมปัน โน

อิติปิโส ภะคะวา นานาธาตุญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา นานาธิมุตติกะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อินทริยะปะโรปะริยัตติญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา นิโรธะวุฏฐานะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปุพเพนิวาสานุสสะติญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา จุตูปะปาตะญานะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อาสะวักขะยะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา โกฏิสะหัสสานัง ปะโกฏิสะ

หัสสานัง หัตถีนัง พะละธะระ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปุริสะโกฏิทะสะสะหัสสานัง พะละธะระ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปัญจะจักขุญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ยะมะกะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สีละคุณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา คุณะปาระมี สะมาปัตติ ปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา ถามะพะละ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ถามะพะละญาณะ

ปาระมิสัมปันโนอิติปิโส ภะคะวา พะละ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พะละญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปุริสะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อะตุละยะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อุสาหะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา คะเวสีญาณะ ปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา จะริยา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา จะริยาญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา โลกัตถะจะริยา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา โลกัตถะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ญาณัตถะจะริยา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ญาณัตถะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พุทธะจะริยา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พุทธะจะริยาญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ติวิธะจะริยา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปาระมิ อุปะปาระมิ ปะระมัตถะ ปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ อะนิจจะลักขะณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ ทุกขะลักขะณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปัญจุปาทานักขันเธสุ อะนัตตะลักขะณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อายะตะเนสุ ติลักขะณะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อัฏฐาระสะธาตุสุ ติลักขะณะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา วิปะริณามะลักขะณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา คะตัฏฐานะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา คะตัฏฐานะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา วุสิตะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา วุสิตะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สิกขา ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สิกขาญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สังวะระ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สังวะระญาณะ ปาระมิสัมปันโน

 

อิติปิโส ภะคะวา พุทธะปะเวณิ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา พุทธะปะเวณิญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ยะมะกะปาฏิหาริยะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา จะตุพรหมวิหาระ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อะนาวะระณะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา อะปะริยันตะ ญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา ปะริยันตะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา สัพพัญญุตะญาณะ ปาระมิสัมปันโน

อิติปิโส ภะคะวา จะตุวีสะติโกฏิสะตะวะชิระญาณะ ปาระมิสัมปันโน