สวดมนต์บทไหนดี ต้องออกเสียงไหม บทสวดไหนจะได้ผล

      สวดมนต์ออกเสียงกับไม่ออกเสียง ผลต่างกันไหม “ การสวดมนต์ที่สวดออกเสียงจะทำให้จิตเป็นสมาธิได้เร็วกว่า ” ได้เร็วขึ้น เนื่องจากว่าหูของเราก็จะได้ยินเสียงไปด้วย เสียงความถี่ต่ำๆต่อเนื่องมีผลวิจัยมามากมายว่าจะสามารถทำให้จิตเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็ว

       เพราะการทำงานของสมองของเรา จะใช้คลื่นสมองซีกซ้ายและซีกขวาทำงานสอดประสานกัน เมื่อมีการออกเสียงบทสวดมนต์หูซ้ายและหูขวาจะได้ยินเสียงพร้อมกัน ส่งกระแสประสาทเข้าสู่สมอง

      ทำให้คลื่นสมองที่ได้รับเสียงต่อเนื่องนี้จะมีความถี่ลดลงเรื่อยๆทำให้เกิดสมาธิจิตได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น ส่วนการสวดไม่ออกเสียง จิตก็จะฟุ้งได้ง่ายและคลื่นสมองก็จะลดลงเข้าสู่สมาธิได้ยากกว่าและช้ากว่า“ บทสวดมนต์ทุกบทดีหมด

      ” การจะสวดมนต์ต้องอ่านความหมายต้องรู้คำแปล และน้อมจิตระลึกถึงตามคำแปลนั้นๆ ต้องเข้าใจในบทสวด ถึงจะน้อมจิตได้ถูกต้อง เพื่อน้อมจิตตามวัตถุประสงค์ของบทสวดได้

      ผลของการสวดมนต์ คือ ได้บุญทันที…ได้สัจจะวาจา…ได้วิริยะอุตสาหะ…ได้อุเบกขา…ได้สมาธิ…ได้สติ…และได้ปัญญา… ฉะนั้นการสวดมนต์ดีทุกบท และทุกบทมีความหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะ