สวดมนต์อ่านผิดออกเสียงผิด ถือว่าเราสวดไม่สำเร็จหรือไม่

      จริงๆแล้วอย่างที่กล่าวไปในตอนต้น สวดมนต์เพื่อขัดเกลาจิตใจของเราสวดมนต์เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า สรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า หากจิตเราได้น้อมรำลึกสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าไปแล้ว

      “ การอ่านออกเสียงผิด หรืออ่านผิด ก็ไม่ได้มีเหตุผลอันใด ” ที่จะเรียกว่าการสวดมนต์นี้ไม่สำเร็จ เรื่องของการอ่านออกเสียง มีคนถามกันเข้ามามากมาย ยกตัวอย่างเช่น พระในประเทศอินเดีย… พระประเทศธิเบศร์… พระในประเทศจีน… พระในประเทศไทย… พระที่ภาคเหนือ… พระที่ภาคใต้… ทั้งหมดล้วนออกเสียงคนละสำเนียงทั้งสิ้น

      ฉะนั้นเรื่องการออกเสียงไม่ถือว่าผิดอันใด และการอ่านผิดก็ไม่ถือว่าผิดอันใด ให้ยึดถือการน้อมนำจิต เข้าใจเข้าถึงความหมายและวัตถุประสงค์ของการสวดมนต์เหล่านี้

      หากจิตของเราน้อมนำได้ถูกต้องระลึกได้ถูกต้องลึกซึ้งลงในจิตใจเป็นอันว่าสำเร็จลุล่วงได้แล้วครับ เน้นไปที่ความหมาย และระเบียบวินัยของเราเองครับ