สวดมนต์แล้วได้อะไร แก้ทุกข์ได้หรือไม่

      สวดมนต์ได้อะไร ถ้าเข้าใจคำว่าบุญแล้ว ทุกท่านเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ก็จะเข้าใจทันทีว่า สวดมนต์ได้บุญทันที ช่วงเวลาที่สวด จิตเป็นกุศลจิต ไม่ไปคิดสิ่งไม่ดี ไม่เอาเวลา ไปทำสิ่งไม่ดี เป็นการขัดเกลาจิตใจให้อยู่กับความดีงาม ก็เป็นบุญทันที

      ถามว่าแก้ทุกข์ได้ไหม แก้ได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ครับ เมื่อเราเริ่มสวดมนต์ สัจจะวาจาได้เกิดขึ้นแล้ว… วิริยะอุตสาหะได้เกิดขึ้นแล้ว… ความตั้งใจ ที่จะสวดมนต์ให้สำเร็จ ความอดทนอดกลั้นได้เกิดขึ้นแล้ว… ไม่ว่าจะปวดขาจะเมื่อยขา ก็อดทนตั้งใจสวดจนเสร็จ สติได้เกิดขึ้นแล้ว… สัมปชัญญะได้เกิดขึ้นแล้ว…

      ตาดู หูฟัง สมองคิด อายตนะรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดขึ้นในจิตใจ บุญเกิดขึ้นในจิตใจทันที เราได้ฝึกฝนขัดเกลาจิตใจเราแล้ว ไม่ใช่ว่าสวดมนต์เพื่อให้ได้คุณวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ สวดมนต์เพื่อให้คงกระพัน สวดมนต์เพื่อให้สำเร็จสิ่งนั้นสิ่งนี้ ต้องน้อมนำจิตให้ถูก การแก้ไขทุกข์ได้ มันเกิดขึ้นจากที่เราทำซ้ำๆทุกวัน เป็นการฝึกขัดเกลาจิตใจทุกวัน

      ในเวลาใช้ชีวิตในโลกปัจจุบัน ความมีสัจจะวาจา ก็จะเกื้อกูลเกื้อหนุนในการเรียน ในการงาน ในการคบค้าสมาคมกับลูกค้าหรือเพื่อนฝูง ได้เกื้อหนุนเกื้อกูลความวิริยะอุตสาหะ ที่ได้ฝึกฝนทุกวันก็จะเกื้อหนุนเกื้อกูลให้การดำเนินชีวิต มีความวิริยะอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆ บุญในการสวดมนต์ส่งผลอย่างนี้แบบนี้ครับ

      จิตใจเข้มแข็ง มีกำลัง บากบั่น ในกิจการการงานต่างๆ ความมีอุเบกขา อดทนอดกลั้น เมื่อพบอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิต ก็สามารถปรับได้ อดทนได้ รอได้ไม่ร้อนรน

      สติสัมปชัญญะ ที่ฝึกฝนทุกวันจะเป็นตัวรู้ ตัวแก้ไขปัญหา ไม่ตื่นตกใจ ไม่ร้องไห้ ฟูมฟาย ไม่ทุกข์ จนเกินรับนี่คืออานิสงส์แห่งการสวดมนต์ที่แก้ทุกข์ได้

      แต่คนส่วนใหญ่จะชอบอภินิหาร จะชอบอะไรที่ด่วนได้ ฟังๆกันมา แล้วก็เข้าใจตามนั้น สวดกันแบบนกแก้วนกขุนทอง แสวงหาอภินิหาร เพื่อช่วยดึงชีวิต หากเข้าใจบุญ เข้าใจการแก้ทุกข์ ตามแนวทางที่ผมกล่าวนี้ ก็จะเกิดปัญญาครองตน ใช้ชีวิตโดยไม่ถูกหลอกลวงครับ

      ไม่ถูกหลอกให้แก้เคราะห์ ทำพิธี เสียเงินเสียทองมากมาย แบบนั้นคือไม่เข้าใจบุญ ไม่มีปัญญา การสวดมนต์ สร้างสัจจะวาจา… สร้างวิริยะ… สร้างอุตสาหะ…สร้างอุเบกขา…สร้างสติ…สร้างสมาธิ…สร้างปัญญา…มันได้บุญทันทีแบบนี้ และฝึกให้จิตเข้มแข็งแบบนี้ แก้ทุกข์ได้แบบนี้ครับ

      หัวข้อนี้อยากให้ทุกท่านอ่านทบทวนเรื่องการสวดมนต์นี้ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งหลายๆรอบ จนเกิดปัญญารู้แจ้งในอานิสงส์แห่งการสวดมนต์ ส่วนท่านใดต้องการอภินิหารด้วยแล้วก็ต้องติดตามต่อในหนังสือธรรมนิมิตนี้และตั้งใจฝึกฝนให้ดีให้รู้แจ้ง