อานิสงส์ของการปฏิบัติให้ได้องค์ฌาน

      พุทธศาสนาได้อธิบายถึงการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร หากทุกท่านมีความเชื่อศรัทธา ก็ต้องรีบทำความเข้าใจเรื่องภพภูมิต่างๆ และการเปลี่ยนภพภูมิว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หลวงพ่อพระราชพรหมยาน(หลวงพ่อฤษีลิงดำ) วัดท่าซุงได้เมตตาอธิบายไว้ดังนี้ครับ

      อานิสงส์…ฌาน 1
ฌานแม้แต่เพียงปฐมฌานจัดว่าเป็นฌานเบื้องต้น ก็มีผลไม่น้อยถ้าทรงไว้ได้ไม่ปล่อยให้เสื่อมตายไปในขณะที่ทรงฌาน ก็สามารถไปเกิดในพรหมโลกได้สามชั้น คือ

      – ปฐมฌานหยาบ เกิดเป็นพรหมชั้นที่ 1

      – ปฐมฌานกลาง เกิดเป็นพรหมชั้นที่ 2

      – ปฐมฌานละเอียด เกิดเป็นพรหมชั้นที่ 3

      ถ้าท่านเอาสมาธิในปฐมฌานมาเป็นกำลังของวิปัสสนาญาณแล้วอำนาจสมาธิของ ปฐมฌานก็สามารถเป็นกำลังให้วิปัสสนาญาณกำจัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหาน คือตัดกิเลสได้เด็ดขาดจนบรรลุอรหัตตผลได้สมความปรารถนา อำนาจฌานแม้แต่ฌานที่ 1 มีอานุภาพ มากอย่างนี้ ขอท่านนักปฏิบัติจงอย่าท้อใจ ระมัดระวังใจ อย่าหลงใหลในนิวรณ์จนเสียผลฌาน

      อานิสงส์…ฌาน 2
ฌานทั้งหมด เป็นอารมณ์สมาธิที่ทำจิตใจให้พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะ เวลาจะทำ การงานก็มีความทรงจำดี จิตใจไม่เลอะเลือนฟุ้งซ่าน เป็นอารมณ์รักษาโรคประสาทได้ดี ที่สุด นอกจากนี้ เวลาจะตายก็มีสติสัมปชัญญะดีไม่หลงตาย ถ้าตายในระหว่างฌานท่านว่า ทุติยฌานที่เป็นโลกียฌานให้ผลดังนี้

      – ทุติยฌานหยาบ ให้ผลไปเกิดในพรหมโลกชั้นที่ 4

      – ทุติยฌานกลาง ให้ผลไปเกิดในพรหมโลกชั้นที่ 5

      – ทุติยฌานละเอียด ให้ผลไปเกิดในพรหมโลกชั้นที่ 6

      ถ้าเอาอารมณ์ทุติยฌานไปเป็นกำลังของวิปัสสนาญาณแล้ว สมาธิระดับทุติยฌานจะมี กำลังช่วยให้วิปัสสนาญาณกำจัดกิเลสได้ดีและรวดเร็วกว่ากำลังของปฐมฌานมาก ท่านอาจมีหวังถึงที่สุดของพรหมจรรย์ในชาติปัจจุบันก็ได้

      ถ้าท่านมีความเพียรดี ปฏิบัติตรงต่อพระพุทธ- พจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปฏิบัติพอดีพอควร ไม่ยิ่งหย่อนนัก เรียกว่าปฏิบัติพอเหมาะพอดี การปฏิบัติพอเหมาะพอดีนี้ปฏิบัติอย่างไร ท่านก็ศึกษาจากตัวของท่านเองนั่นแหละตรง ต่อความเป็นจริง

      อานิสงส์…ฌาน 3
ฌานที่ 3 นี้ ถ้าทรงไว้ได้จนตาย ในขณะตาย ตายในระหว่างฌานที่ 3 ท่านว่า จะไม่หลงตาย เมื่อมีชีวิตอยู่ ก็จะเป็นคนมีอารมณ์แช่มชื่นเบิกบานตลอดเวลา หน้าตา สดชื่นผ่องใส เมื่อตายแล้ว ฌาน 3 ย่อมส่งผลให้เกิดเป็นพรหม คือ

      – ฌานที่ 3 หยาบ ให้ผลไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่ 7

      – ฌานที่ 3 กลาง ให้ผลไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่ 8

      – ฌานที่ 3 ละเอียด ให้ผลไปเกิดเป็นพรหมชั้นที่ 9

      ฌาน 4 ที่เป็นโลกียฌานให้ผลอย่างนี้ ถ้าเอาฌาน 4 ไปเป็นกำลังของวิปัสสนาญาณ วิปัสสนาจะมีกำลังกล้า ตัดกิเลสให้เด็ดขาดได้โดยรวดเร็ว อาจได้บรรลุมรรคผลเบื้องสูงใน ชาตินี้โดยไม่ชักช้านัก ผลของท่านที่ทรงฌาน 4 ไว้ได้มีผลดังกล่าวมาแล้วนี้

      อานิสงส์…ฌาน 4
ท่านที่ทรงฌาน 4ไว้ได้ ในขณะที่มีชีวิตอยู่ จะมีอารมณ์แช่มชื่นตลอดวัน สามารถแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างอัศจรรย์

      ท่านที่ได้ฌาน 4 สามารถจะทรงวิชชา 3 อภิญญา 6 ปฏิสัมภิทาญาณได้ ถ้าท่านต้องการ

      ท่านที่ได้ฌาน 4 สามารถจะเอาฌาน 4 เป็นกำลังของวิปัสสนาญาณชำระกิเลสให้หมดสิ้นไป อย่างช้าภายใน 7 ปี อย่างกลางภายใน 7 เดือน อย่างเร็วภายใน 7 วัน

      “ หากท่านไม่เจริญวิปัสสนา ท่านทรงฌาน 4 ไว้มิให้เสื่อม ขณะตาย ตายในระหว่างฌานจะได้ไปเกิดในพรหมโลกสองชั้นคือชั้นที่ 10 และ11 ”