เมตตาเจโตวิมุตติที่แผ่ไปในทิศทั้ง ๑๐


สัพเพสัง สัตตานัง ปีฬะนัง วัชเชตวา อะปีฬะนายะ,

อุปะฆาตัง วัชเชตวา อะนุปะฆาเตนะ,
สันตาปัง วัชเชตวา อะ

สันตาเปนะ,ปะริยาทานัง วัชเชตวา อะปะริยา

ทาเนนะ,วิเหสัง วัชเชตวา อะวิเหสายะ,

สัพเพ สัตตา อะเวริโน โหนตุ มา เวริโน,

สุขิโน โหนตุ มา ทุกขิโน,สุขิตัตตา โหนตุมา ทุกขิตัตตาติ อิเมหิ

อัฏฐะหากาเรหิ สัพเพ สัตเต เมตตายะตีติ เมตตา ฯ

ตัง ธัมมัง เจตะยะตีติ เจโต ฯ สัพพะพะยาปาทะปะริยุฏฐาเนหิ มุจจะ

ตีติ วิมุตติ ฯ เมตตา จะ เจโตวิมุตติ จาติ เมตตาเจโตวิมุตติ ฯ