4 ขั้นตอนการฝึกฌานสมาธิด้วยตนเอง

      การฝึกตามแนวทางของหนังสือธรรมนิมิตนี้ ผมจะมุ่งเน้นในการฝึกฌานสมาธิเป็นหลักหรือเรียกว่า สมถะกรรมฐาน เพื่อให้มีพลังฌานสมาธิที่แก่กล้า เป็นพื้นฐานสำหรับการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ผมจะเขียนเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปนะครับ

      การฝึกจิตให้เป็นสมาธินั้นก็มีด้วยกันหลายแบบหลายวิธีที่เรียกว่า กรรมฐาน 40 วิธี หรืออารมณ์ 40 แบบ เป็นอุบายทำให้จิตเป็นสมาธิ แต่ในหนังสือนี้ ผมจะกล่าวถึงวิธีที่ผมได้ใช้ปฏิบัตและมีประสพการณ์ตรงครับ คือ “ อานาปานสติ ที่ใช้วิธีกำหนดลมหายใจเป็นหลัก ”

      วิธีที่ผมจะถ่ายทอดนี้ เป็นวิธีที่ง่ายและสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็วหลายคนสามารถรับรู้ถึงธรรมะอันวิเศษได้ทันที หลังจากที่ผมเองได้ฝึกฝนและศึกษาจากหลายอาจารย์ ทั้งในโลกทิพย์และโลกปัจจุบัน